Zaloguj się
Darmowa Rejestracja
Entropia Universe zabierze Cię do zupełnie nowego świata MMORPG. Bez miesięcznych opłat. Ściągnij bezpłatnie już dziś i dołącz do życia jako kolonista na odległej nieznanej planecie.
POBIERZ
Ostatnio na forum
Aktualizacja EU do wersji 17.5
2020-12-01 20:38, mixer70

Nowe funkcje: Kodeks dla planet partnerskich Do systemu Codex dodane zostały Next Island i Toulan. Inne planet...

MA mówi na YT o aktualizacji EU do wersji 17.5.0
2020-12-01 11:00, mixer70

Jak w temacie - ludkowie z MA opowiadają co nowego będzie... zapowiadają Codex dla planet partnerskich i nowe rozw...

VirtuVerse
2020-11-22 18:44, GandalfSzary

W końcu poważna konkurencja do entropii, wiele ciekawych pomysłów, jeszcze faza alha, ale już działająca i wi...

Aktualizacja EU do wersji 17.4
2020-10-15 00:29, mixer70

Nowe funkcje Tokeny można teraz wymieniać za pośrednictwem menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyci...

Polski Discord!
2020-06-30 12:06, wojtekcz

Witam wszystkich, chciałbym was zaprosić na Polskiego Discorda Entropia Universe. Dostęp do kanału znajdziecie w...

Konkursy
droga do chwaly
Zapraszamy na Facebook!
Twitter
Serwer Mumble!
Przydatne linki
Planety

Entropia Universe 12.1.0

2011-10-04 15:03:12

Ponowne dodanie systemu mentoringu

Powrócił poprawiony system mentoringu. Dzięki temu systemowi doświadczeni gracze mogą uczyć nowych o Entropia Universe.

Aby zostać mentorem, musisz posiadać konto co najmniej 6 miesięcy oraz posiadać co najmniej 15 poziom w dowolnej profesji.
Mentor musi się zarejestrować, aby uzyskać tytuł mentora.
Uczeń może znaleźć odpowiedniego mentora w rejestrze mentorów.
Uczeń może pozbyć się mentora w dowolnym momencie, podobnie mentor może pozbyć się ucznia. Postępy ucznia zostaną utracone, będzie mógł jednak zacząć od początku z kolejnym mentorem.
Postęp mentroingu zależy od umiejętności: Anatomy, Geology i Engineering. Początek wyznacza poziom umiejętności w momencie rozpoczęcia mentoringu. Musisz również zdobyć trzy osiągnięcia: polowanie w zespole z mentorem, wydobywanie surowców i polowanie.
Na zakończenie uczeń będzie mógł ocenić mentora.
Zarówno mentor, jak i uczeń otrzymują prezenty, gdy uczeń z powodzeniem zakończy naukę.
Uczniowie i mentorzy ze starego systemu zostaną automatycznie przeniesieni do nowego.
Kosmos

Zmieniono skalę kosmosu. Dostosowano do nowych warunków prędkość pojazdów oraz zużycie paliwa.
Prędkość Warp

Aby poprawić możliwości podróży na duże odległości, wprowadziliśmy napęd warp, który może zostać dodany do okrętu przez interfejs inżyniera. Napęd warp będzie się zużywał przy każdym użyciu, niezależnie od pokonanej odległości.

Aktywacja i korzystanie z prędkości warp:
Aktywuj napęd warp ze stanowiska pilota.
Wybierz cel podróży.
Statek będzie przygotowywał napęd warp przez 30 sekund. Jeśli będzie atakowany podczas tych przygotowań, prędkość warp zostanie anulowana.
Statek osiąga prędkość warp.

Podczas podróży w prędkości warp, będzie podróżował przez zestaw punktów podróży aż do osiągnięcia zamierzonego celu.
Miny warp

Aby zatrzymac statek podróżujący z prędkością warp, można wyrzucić minę warp.
Miny warp mogą być wyrzucone z mniejszego okrętu i są aktywne przez ograniczony czas.

Prawdopodobieństwo udanego wyprowadzenia statku z prędkości warp zależy od:
położenia miny
poziomu miny
poziomu napędu warp celu
umiejętności kapitana celu
Rozwiązane błedy związane z kosmosem

Kosmos został wzbogacony o lepszą grafikę i nowe kosmiczne potwory.
Podczas unikania strzałów w kosmosie, pilot zdobywa umiejętności zwiąane z profesją captain.
Bezpieczne strefy wokół stacji kosmicznych mają jednakowe odległości do stref teleportacji na planetę.
Wszystkie statki-matki i myśliwce zostaną przeniesione do najbliższej stacji kosmicznej.
Dodano znaczniki dla potworów w kosmosie.
Wizualizacja domu w interfejsie mapy dla statku-matki jest częściej aktualizowana. Lokacja ta widoczna jest dla gości i właściciela statku, niezależnie od miejsca pobytu.
Jako pasażer statku-matki, myśliwca lub podczas pobytu na stacji kosmicznej, przy pomocy interfejsu map, możesz zobaczyć gdzie ten statek (stacja) się znajduje. Pamiętaj o wybraniu Space z rozwijanej listy interfejsu map.
Po zniszczeniu małego okrętu, HP avatara zostaje obniżone do 10 punktów.
Jako posiadacz aktu własności myśliwca/statku-matki, możesz wejść na pokład bez przejęcia własności statku.
Rozwiązano problemy z celownikiem na stanowisku strzelca w statku-matce.

Zmiana rodzajów amunicji

Light, Medium i Heavy Wapon Cells zostały połączone w jeden typ amunicji. Podobnie BLP. Cała istniejąca amunicja została przerobiona.
Poprawki i rozwiązane problemy

Zasady podziału lootu dla drużyny działają tak, jak powinny w kosmosie.
Rozwiązano problem z grafem pokazującm niewłaściwą datę.
Teraz podczas wave spaw event przypisywane Ci są tylko te zwierzęta, które sam zabijesz.
Nie można przeciągnąć pasku statusu awatara na pulpit w PVP.
Różne poprawki.
[link_miniaturka=http://entropiaforum.pl/galerie/ede8389ffbeebebd9b1d26e6af015478.jpg:1py4hi6g][img:1py4hi6g]http://entropiaforum.pl/galerie/thumb/ede8389ffbeebebd9b1d26e6af015478.jpg[/img:1py4hi6g][/link_miniaturka:1py4hi6g]

Treść oryginału:


Mentor system reimplemented

The Mentor system is now back with many improvements. With the Mentor system experienced participants can teach newcomers about Entropia Universe.

In order to become a mentor you have to have an account for at least 6 months and you have to have at least profession level 15 in any profession.
A Mentor has to register to become a mentor.
A disciple can find a suitable mentor in the mentor registry.
A disciple can kick a mentor at any time, and a mentor can kick a disciple. The disciple progress will be lost, but you can restart the process again with a new mentor.
The disciple's skill progress is based on the sum of the skills: Anatomy, Geology and Engineering. The starting progress is your current skill when you start. You also have to get three achievements: Team hunt with your mentor, Disciple mining and Disciple hunting.
A disciple will have the opportunity to rate the mentor when graduating.
Both mentor and disciple get gifts if the disciple graduates successfully.
Disciples and mentors from the old system will automatically be converted to the new implementation.
Space

Space has been rescaled. Vehicle speed and fuel consumption has been adjusted to better fit the new conditions.
Warp Speed

To improve possibilities of traveling over the increased distances, we invented a warp drive device, that you can add to the vessels engineering interface. The warp drive device will deteriorate with every use independently of distance traveled.

Activate and use warp speed:
Activate warp drive from pilot seat.
Select any position in space you want to travel to.
The ship prepares for warp speed for 30 seconds. If being attacked, or attacking, during this period, the warp speed will abort.
The ship enters warp speed.

When traveling in warp speed the journey will go through a set of warp speed route points to the desired destination.
Warp Mines

In order to stop vessels traveling in warp speed warp mines can be dropped.
Warp mines can be dropped from smaller vessels and will be active for a limited amount of time only.

The success rate of bringing a ship out of warp speed depends on:
Placement of the Warp Mine.
The level of the Warp Mine.
Warp drive level of the target vessel.
Captain skills on target vessel.
Fixed issues in space

Space has been updated with better graphics and more space mobs.
When dodging shots in space, the pilot will gain skills in captain profession.
Space station safe zones now have equal distances to planet teleportation zones.
All motherships and privateers will be moved to the closest space station.
Added target markers for creatures in space.
Home visualization in the Map UI is updated more often for motherships. This location can be viewed by mothership guests and mothership deed managers no matter where they are.
As a passenger in a mothership, privateer or if you are on a space station, you can now see where the ship (or space station) is located in space in the Map UI. Remember to select Space in the Map UI drop-down list.
When destroying a small vessel, the avatar's hit points are reduced to 10.
As a holder of a deed for privateer/mothership you are now allowed to enter the ship without claiming it.
Fixed issues with crosshair in mothership's gunner seat.

Ammo Types Conversion

Light, Medium and Heavy Weapon Cells have been merged into a single type. The same goes for BLP Packs. All existing stacks have been converted.
General improvements and fixed issues

Team loot rules now work as intended for space PVP battles.
Fixed problem with history graph showing the wrong date.
You now only get credited for creatures killed by you in wave spawn events.
You can no longer add and drag avatar status bars to Desktop when in PvP areas.
Various other bug fixes.

[url=http://account.entropiauniverse.com/news/pages/2011/10/04/6551/?ccode=efpl:1py4hi6g]Źródło[/url:1py4hi6g]

Komentarzy:

Pokaż innym: